HAPNrako sarrera

Hirigintza Antolamendurako Plan Nagusia

Aurrerapena

Aurrerapeneko dokumentuak:

Ingurumen inpaktuaren ebaluazioaren azterketa

Hasierako onarpena

Behin betiko testua

  1. INFORMAZIO-MEMORIA
  2. JUSTIFIKAZIO-MEMORIA
  3. HIRIGINTZA ARAUDI OROKORRA
  4. ANTOLAMENDU-ESPARRU BEREZIEN ARAUDIA
  5. ERAIKUNTZEN ORDENANTZA OROKORRA
  6. HIRIGINTZA-ORDENANTZA OROKORRA
  7. ONDAREAREN BABESERAKO KATALOGOA ETA ARAUDIA
  8. GARAPENERAKO ETA EXEKUZIORAKO PROGRAMA, AZSTERKETA EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA
  9. ONARPENAK, BAIMENAK ETA LIZENTZIAK BERTAN BEHERA UZTEKO PROPPOSAMENA, UDALAREN PLAN OROKOR BERRIAREN IZAPIDETZEAREN TESTUINGURUAN

Behin betiko planoa

Behin-behineko onarpenaren aurreko erakusketa publikoa

Behin betiko planoak

Testu bategina

Soinu-kalteen azterketa

Testuak

Planoak