Udalbatzak, 2022ko urriaren 26an egindako ohiko bilkuran, hasierako onarpena eman zion 2023rako Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko Zerga arautzen duen ordenantzaren al-
daketari.

Erabaki hori, aurrekari guztiekin, jendaurrean egongo dela Udaletxeko idazkaritzan, 30 egun balioduneko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.