Udalbatzak, 2022ko urriaren 26an egindako ohiko bilkuran, hasierako onarpena eman zion Urkabustaiz Musika Eskola Publikoan emandako jarduerei dagozkien tasak arautzen dituen
ordenantzaren aldaketari.

Jakinarazten da erabaki hori, aurrekari guztiekin, jendaurrean egongo dela Udaletxeko idazkaritzan, hogeita hamar egun balioduneko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita. Epe horretan, interesdunek espedientea aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte.